Тигр Східної Стіни? - 3ipka.net - Зірка України. Офіційна Україна

Тигр Східної Стіни?

 

Важливу роль у Європі відіграють за гальнодержавні та міжнарожні починання, які  проходять  через  територію  воєвод ства  Східний і південний кордон Підкар паття є також кордоном НАТО. Від 2004 р. східний кордон воєводства закриває про стір поширювального Європейського Со юзу. Крім того  Підкарпатське воєводство розташоване також при внутрішньому кордоні.
Візиткою  воєводства  є  молоді  і  освічені люди.  Молоді,  бо  понад  половину  жителів Подкарпаття становлять особи, які ще не ма ють 33 років. Освічені, бо значна їх частина навчається на близько 20 підкарпатських ВНЗ і в багатьох інших вищих школах у Польщі.
Вигідне  геополітичне  положення  Підкар патського  воєводства  додатково  підсилює транспортна доступність. По-перше   тут пе ретинаються дві міжнародні траси: Е-40 з Вро цлава через Жешів у Львів, а також Е-371 з Радома через Жешів у Кошиці.


По-друге    через цю територію проходить європейська залізнична дорога з Дрездена через Жешів у Київ – Е-30. І нарешті, по-третє саме в Підкарпатському воєводстві знахо диться східньо-польський міжнародний аеро дром Європейського Союзу, а це – в Ясьонці біля Жешова.
Аеродром диспонує другою у Польщі (щодо довжини) стартовою дорогою, забезпечений цілодобовим  обслуговуванням  авіаційних операцій, в тому числі – обслуговування па сажирських літаків  заправка повітряних ко раблів, навантаження і розвантаження літаків, а також спеціалізованих пересилок  Вже не забаром через територію Подкарпаття про ходитимуть транс’європейські транспортні ко ридори з проектованим автобаном А 4 і С-19.
Сьогодні Підкарпатське воєводство відріз няється від інших воєводств Польщі щодо кількості закордонних інвестицій, на особливу увагу заслуговують Почи нання, які оперті на закордонному капіталі сьогодні активно діють в двох спеціальних економічних  зонах   Тарнобжегу  і  Мієльцу Остання     це  найстарша  зона  цього  типу в Польщі. Тут на закордонний капітал зустрі неться з податковими полегшеннями, префе ренціями  і  спрощеними  адміністративними процедурами Охоче  інвестують  тут  німці,  американці, італійці і норвежці, а свої гроші найчастіше ангажують у моторизаційну, продовольчу, хі мічну, торгівельно-послугову та деревооброб ну галузі Підкарпатське  воєводство  претендує  на ім’я  одного  з  найчистіших  екологічно  воє водств  у  Польщі.  Біля  37  відсотків  всієї поверхні воєводства  займають ліси, а майже 45 відсотків   охоплене різнорідними форма ми охорони природи. Простір Бещадів і Низь кого Бескиду – це територія двох заповідних Парків: Бещадського і Магурсського, при чому Бещадський Парк знаходиться у списку Сві тової  Культурно-Природничої  Спадщини ЮНЕСКО,  а  крім  того  входить  до  складу Міжнародного Заповідника Біосфери  Східні Карпати  Недоторкана природа сприяє вели чезній наявності різних видів тварин. Можна зустріти тут і рідкісні види птахів: чорна ле лека, аквілегія, аквілегія беркут, пугач, а також тварин-ссавців:  коричневий  ведмідь,  вовк, карпатський олень, рись, зубр, лісовий кіт, кабан, видра чи бобер.
Без сумнівно, що Підкарпатське воєводство належить до одних з найпривабливіших для туристів місць у Польщі, а навіть і в Європі Особливу  позицію  під  цим  оглядом  йому запевняють Бещади, які вважаються за євро пейський  оазис  недоторканої,  майже  дикої природи. Все частіше в туристичній оферті з’являється  також  пропозиція  можливості мандрівок по території Низького Бескиду, або по  Стшижовсько-Диновському  і  Перемись кому погір ях Отож, великим потенціалом воє водства є природа, що спонтанно переходить з розлогих низин Сандомєжської Улоговини через  зону  Карпатського  Погір я  в  гірську територію Низького Бескиду і Бещадів  Так природна неоднорідність    це, при бажанні завдання, а навіть виклик для всіх, хто прагне пропагувати наші природні багатства Додатково  її  зміцнює  і  багата  культурна спадщина  яка від віків становить скарб цієї етнічної зони, що проявляється у різноманіт ності матеріальної і не матеріальної культури.
Не  підлягає  найменшій  сумнівності,  що істотним  імпульсом  для  розвитку  туризму в  Подкарпатському  воєводстві  є  високого рівня туристична інфраструктура. Можна тут ініціювати всі форми активного відпочинку, від пішої  туристики,  через  велосипедну,  кінну, водну, повітряну на зимовій закінчивши. Ту ристичні мандрівки в наш регіон обслуговують біля 90 бюро подорожі. Можна розраховувати на допомогу понад 2,5 тис. пілотів і провідників екскурсій. Доступною є також нічлігова база з майже 20 готелями з високим стандартом, але також з пансіонами, мотелями чи турба зами. Від кільканадцяти років успішно роз вивається сфера зеленого туризму, який сьо годні налічує понад 570 господарств.
Існує також добре розвинена інфраструк тура в сфері свідчення курортних послуг  До відомих  вже  не  тільки  в  Польщі  курортах в Івонічі Здрою і Риманові-Здрою, приєдна лися курорти в Полянчику Здрою і Горинці Здрою. Великим потенціалом Підкарпатсь кого  воєводства  є  лікувальна,  мінеральна, термальна і лікувальна грязьова вода. Заля гають вони в приблизно 150 місцевостях і тим самим складають досконалу пропозицію для тих, які хотіли б ще й підлікуватись Багатовікове поєднання культурної та релі гійної мозаїки цих земель сприяло створенню виняткового культурного симбіозу, опертого на співіснуванні багатьох національних мен шин, етнічних і етнографічних груп Події XX ст. назавжди змінили культурний пейзаж нашого воєводства. Відійшли звідси бойки і євреї, частково також лемки і роми.
Залишилися  цінні  пам’ятники  матеріальної культури, які свідчать про бурливу історією цих земель і людей, що тут проживали У Під карпатському воєводстві знаходяться майже всі види пам’ятників, серед них – біля 3,5 тис.
об’єктів  пам’ятників,  які  перебувають  під державною  охороною   Цікавими  є  мандри Шляхом  Дерев’яної  Архітектури,  на  якому знаходиться 129 об’єктів в основному пам’ят ників сакральної культури Жителі воєводства активні також у сфері культуральної і освітньої. Ефектом цієї актив ності  є  створення  візерунку  воєводства  як виразного культосвітнього центру. Від давна тут  відбуваютьсяважливі  культурні  події, зокрема  у  Музичний  Фестиваль  в  Ланцуті, Міжнародний Фестиваль Органної і Камерної Музики  в  Лєжайску,Фестиваль  Вокальної Музики ім. Адама Дідура у Сяноці, Міжнарод ний Фестиваль Народної Музики «Єврофольк на Прикордонні», теж у Сяноці, Міжнародний Фестиваль «Пісні нашого Коріння» у Ярославі, або Міжнародний Фестиваль і Конкурс « у Перемишлі Раз на три роки Підкарпатське воєводство стає  центром  народної  культури  польської діаспори, яка прибуває зі всього світу в Жешув на Світовий Фестиваль Полонійних Фольклор них Колективів. Одним з величних починань, яке з в рік року поширюється, і що найважніше своєю діяльністю розвиває прикордонну куль турну зону нашого воєводства   є Багатокуль турний Фестиваль  Галичина». До грона цього, одного  з  найвідоміших  пленерних  заходів у Польщі приєднався також і Фести валь Різ них Мистецтв „Бещадське Ангели” в Цісній.

 
Тигр Східної Стіни?

Метки

Схожі повідомлення

  • No Related Posts